Migrationsfrågor

Folkhemmet Sverige står upp för alla människors lika rätt och värdighet – men det innebär dock inte att alla i hela världen har samma rättigheter i Sverige som svenska medborgare har. Vi vill stänga gränsen för ekonomiska immigranter redan innan de har passerat gränsen för att våra begränsade resurser redan nu är ansträngda till det yttersta. De flesta som idag söker asyl är ekonomiska immigranter och INTE flyktingar.

 • 3 procent av migranter bedömdes vara flyktingar (rapporterar Daily Mail) … klicka här
 • Hjälp flyktingar – inte ekonomiska migranterExpressen
 • Ekonomiska skäl dominerar asylansökningar i EUDagens Industri
 • Majoriteten av asylanterna är ekonomiska migranter (rapporterar EU-kommissionens förste vice ordförande) … klicka här
 • SVT Aktuellt inser att det är ekonomiska migranter (”Sverige är en enda stor bankomat” – ”över 90 % är ekonomiska immigranter”) … SVT

Människor som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas att lämna sina hem. Länder i närområdet är de naturliga platserna som dessa människor flyr till och Sverige bör i första hand stödja flyktingar i närområdet där vi kan stödja tiofalt och ibland hundrafalt så många för samma pengar som om de kommit till Sverige. Hjälpen når då även de svagaste och de mest utsatta som varken har ekonomiska eller fysiska möjligheter att flytta på sig.

Sverige är det land inom Schengenområdet som i förhållande till sin storlek har tagit emot flest flyktingar. Vi ska ge skydd så länge den akuta livshotande situationen kvarstår – men när hotet är borta ska flyktingarna i normalfallet återvända till sina hemländer.

Prövning av eventuellt permanent uppehållstillstånd ska göras först efter några år. Om orimligt lång tid har förflutit, och det föreligger ett ömsesidigt intresse från flyktingen och t.ex. svensk arbetsgivare – eller att flyktingen gjort sig självförsörjande – så ska möjligheten att få stanna prövas. Efter cirka tio år ska flyktingar kunna ansöka om svenskt medborgarskap och får då samma rättigheter och skyldigheter som alla andra svenska medborgare.

Folkhemmet Sverige anser att man i högre grad bör fokusera på kvotflyktingar, det vill säga göra det möjligt att söka asyl direkt från flyktinglägren. Detta skulle bidra till att slå undan benen på människo­­smugglare samtidigt som flyktingar med mindre resurser skulle gynnas. Balanserad migration är i grunden positivt.

Vi vill se en migrations­politik med bred förankring bland med­borgarna.

Samhället måste ta ett tydligare ansvar för att migranter som kommer till Sverige förstår och accepterar de lagar och regler som gäller här. Därför kommer vi att formulera ett sam­hällskontrakt som asylsökande måste godkänna för att ansökan ska behandlas.


Immigrationsprocessen

 – en schematisk beskrivning om hur processen bör fungera

Ekonomiska immigranter stoppas redan vid gränsen, vilket idag är flertalet. Detta för att våra ändliga resurser redan är ansträngda till det yttersta.

 • Alla immigranter behandlas som vuxna om inte annat kan bevisas eller om det är uppenbart. Då slipper vi dagens lögner om ålder och annat trams.
  .
 • De med sannolika flyktingskäl ska läsa igenom ett samhällskontrakt på eget språk där man förbinder sig att respektera svenska normer och värdering­ar och att följa svensk lag, ett kontrakt som ska signeras innan ärendet om uppehållstillstånd överhuvudtaget behandlas.
  .
 • Våra resurser ska koncentreras till de immigranter som redan kommit till Sverige och i normalfallet ska de få besked om de får stanna eller ej inom 30 dagar. Stora resurser ska avsättas för att snabbt beta av de ärenden som idag ligger på hög – varje dags försening är inhumant mot immigranter och är dessutom kostsamt.
  .
 • Det är Migrationsverket som beslutar i ärenden om uppehålls­till­stånd och svenskt medborgarskap. De som får avslag av Migra­tions­verket ska kunna överklaga beslutet till Migrations­domstolen som i sin tur ska ge besked inom 30 dagar.

Under processen fram till beslut om uppehållstillstånd (max 30 – 60 dagar med vår politik) står det offentliga för kost och logi. De som får avslag måste lämna landet och de som får uppehållstillstånd erbjuds ett ”studielån” på samma nivå och samma villkor som svenska studenter. Detta ska täcka levnadsom­kostnader när man lär sig svenska och tar ”grönt kort” (snabbutbildning. se nedan).

 • Att lära sig tala och läsa svenska språket tillräckligt bra tar mellan 3 – 6 månader vid intensivstudier, och framstegen ska fram­gå genom godkända tentamina som är en förutsättning för utbetalning av studielån (precis som för svenska studenter). Även fortsatta studier på gymnasium eller högskola kan vara berättigande till studielån – under förutsättning att man klarar sina tentamina (precis som för svenska studenter).

GRÖNT KORT. När man klarar svenska språket så vidtar en snabb­utbildning inom ett område där det finns behov av arbetskraft och där eleven själv har ett intresse. Här spelar även social och emotionell kompetens in såväl som sakkunskaper. När man tagit ”grönt kort” (klarat kraven) börjar man arbeta. Det betyder att man är i arbete och är självför­sörj­ande inom ett eller två år – och kan börja betala av sitt studielån.

Exempel på områden med snabbutbildning (”grönt kort”) är sjuk­vårds­­biträde, förskolebiträde, hemvårdare, personlig assistent, lantbruks­biträde, biträde inom skogsnäringen, biträde inom industrin eller servicesektorn, osv. Lönen är lägre än på den öppna marknad­en så det finns ett incitament att lämna dessa tjänster som ska ses som temporära för att snabbt komma igång och kunna försörja sig själv.

Vid handikapp eller sjukdom gäller samma regler som för svenska medborgare. Ingen som är sjuk kommer att tvingas att arbeta och arbete ska anpassas till förmågan.

Vid medveten brottslighet förverkas uppehållstillstånd och de skyldiga utvisas direkt efter dom – och eventuell tid i fängelse av­tjänas utomlands (outsourcing). Denna konsekvens vid brott ska tydligt framgå av det samhällskontrakt som de godkänt.


Invandring och integration

Arbetskraftsinvandring kan stärka svensk ekonomi. Det förutsätter dock ordning och reda på arbetsmarknaden, stärkt roll för arbets­marknadens parter och full respekt för gällande villkor och kollektiv­avtal, så att oseriösa arbetsgivare inte kan utnyttja människor på flykt, eller att svenska löner och villkor försämras.

De med ”grönt kort” tjänstgör inom sektorer som inte påverkar den svenska lönebildningen (lika lite som dagens bidragssystem gör). De med ”grönt kort” lättar på trycket inom vården, omsorgen och förskolan så att medborgarna får den hjälp och service som de förväntar sig. Vi får även arbetskraft för att åter bygga upp det lantbruk som de traditionella partierna lagt ner – vilket kan ske i statligt drivna ”folkhemsgårdar”.

Att komma i arbete, att bli självförsörjande, att bli en del av samhälls­gemen­skapen och kunna bidra till samhällsbygget är också viktigt för självkänslan hos seriösa immigranter med ett ärligt uppsåt – det är samhällets sätt att visa respekt för immigranter som också förväntas att visa samma respekt för landet, dess medborgare och lagar.