Varför Folkhemmet Sverige?

Äntligen ett parti med en klok politik i alla frågor – som gynnar alla medborgare och miljön.

Är du trött på dagens politiker och
misstror du den politik de står för?

Om du vill ha en förändring så
måste du rösta på en förändring!

VIKTIG INSIKT. Vi har efter mer än 20 års intensivt, lärorikt och hårt arbete försökt påverka ansvariga politiker och kommit fram till den helt avgörande och viktiga insikten att de etablerade partierna INTE går att påverka hur bra argument man än har (de bryr sig inte då de styrs av andra intressen än folkets).

Det spelar ingen roll hur stort lidande som kan undvikas inom vården, det spelar ingen roll hur många liv som kan räddas (inom t.ex. cancervården) eller hur många miljarder skattekronor som kan sparas. Det spelar ingen roll om politiker och högre tjänstemän bryter mot lagen och ingen verkar bry sig om att värna demokratins hörnstenar som yttrandefrihet, pressfrihet och mötesfrihet – grunden till frihet och folkets inflytande. Allt verkar vara till salu över folkets huvud.

Sverige är t.ex. ett av få länder som saknar en riktig författningsdomstol vilket innebär att politiker kan hitta på vad som helst (!) – och komma undan med det. Självklart finns det en författningsdomstol i Folkhemmet Sveriges förslag på uppdatering av konstitutionen – och tjänstemannaansvar – och beslutande folkomröstningar enligt schweizisk modell – och mycket mer för att stärka folkets inflytande. Det folket som ska styra och leda landet.

Sveriges medborgare lever idag farligt vilket rimmar illa med medborgarnas uttalade önskan av stabilitet, frihet och trygghet. Vid t.ex. ett importstopp kommer alla medborgare att svälta efter TRE DAGAR – men ingen bryr sig, utan nedläggning av svenskt lantbruk fortsätter. Politik idag handlar mer om makt och mindre om att styra och leda landet i medborgarnas och landets intressen – vilket lämnar fältet fritt för särintressen att profitera på folkets bekostnad. Dagens politiker är också i hög grad ”faktaresistenta” vilket slår hårt mot folket på samma gång som det blir nästintill omöjligt att påverka dem med fakta och vetenskap. Det tog oss 20 år att fullt ut förstå att det INTE går att påverka de etablerade partierna.

Då de etablerade partierna inte lyssnar eller bryr sig om vare sig folket eller landet så startade vi det nya partiet ”Folkhemmet Sverige” så att det nu äntligen finns ett handlingskraftigt parti som alla kategorier av medborgare helhjärtat kan rösta på i riksdagsvalet.

Alla de etablerade partierna i riksdagen står för ungefär samma politik varför riksdagsval har utvecklats till en chimär, ”ett spel för galleriet”, så det spelar mindre roll vilket parti som man röster på inom ”8-klöven” – det blir ändå garanterat ingen förändring inom en rimlig framtid. Det måste ske något NU om vi ska hinna rädda vården, tryggheten, välfärden och demokratin.

Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti som löser systemfel utifrån ett helhetsperspektiv vilket är nödvändigt för att rädda vården, tryggheten och välfärden. Självklart har Folkhemmet Sverige även ett mycket bra program för att komma tillrätta med immigrations- och integrationsfrågan (något annat vore ju i högsta grad ansvarslöst).

Folkhemmet Sverige har en positiv grundsyn på invandring under förutsättning att det sker under kontrollerade former och med en väl fungerande integration vilket INTE är fallet idag – vilket främst drabbar skötsamma och seriösa invandrare som önskar integreras i det svenska samhället baserat på svenska värderingsgrunder (varför kom de annars till Sverige?).

Folkhemmet Sverige vill använda våra begränsade resurser på att hantera den utmaning som redan anlända immigranter utgör – vilket ska ske på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt (vilket INTE sker idag). Vi vill att ekonomiska immigranter stoppas redan vid gränsen, vilket idag är flertalet. Detta för att våra ändliga resurser redan är ansträngda till det yttersta.

Människor som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem. Sverige ska ge skydd så länge den akuta livshotande situationen kvarstår men när hotet är borta ska flyktingarna i normalfallet återvända till sitt hemland. Balanserad migration är i grunden positivt och vi måste ta tillvara kompetensen hos alla nyanlända.

Immigranter ska snabbt, redan inom 30 dagar få besked om de får stanna eller ej. De som har skäl att stanna ska kunna svenska och vara i arbete inom ett år (eller max två år). Folkhemmet Sverige har ett program för hur detta ska gå till och tills immigranter är i arbete uppbär de lån – som ligger i nivå med studielån för svenska studenter och med liknande prestationskrav (att klara tentamina). Dessa lån som ska återbetalas ersätter dagens bidragspolitik som mer eller mindre saknar prestationskrav.

Folkhemmet Sverige vill poängtera att dagens situationen som uppstått vad gäller invandringen har gått helt överstyr och är egentligen ohållbar, en situation som inget av dagens riksdagspartierna har lyckats lösa – snarast förvärra. Det är RESULTATET som räknas.

Folkhemmet Sverige tänker också stänga möjligheten att göra en kriminell karriär i Sverige, vilket självklart gäller allabåde immigranter, besökare och svenska medborgare. Asylsökande som medvetet begår brott utvisas och eventuellt fängelsestraff ska avtjänas utomlands (outsourcing).

Barn eller vuxna? Om inte annat kan bevisas eller är uppenbart så betraktas alla immigranter som vuxna – vilket gör att vi slipper dagens trams och vi sparar stora skattepengar som idag hamnar i fel fickor på grund av uppenbara lögner. Genom att inte ens kunna hantera denna enkla fråga så visar regeringen att de inte är regeringsdugliga – och Alliansen var inte ett dugg bättre.

Frågan är var man placerat sunt förnuft på vänster-högerskalan?

Folkligt sunt förnuft slår alla sorters
idealistiska tankekrumbukter
– med hästlängder


.
VARFÖR FOLKHEMMET SVERIGE?

Det svenska folkhemmet hade ju sina skavanker, både större och mindre, men det var ändå en ”bild” av ett i huvud sak bra land att bo och leva i. Folkhemmet Sverige vill återskapa denna bild, men en ny bild där så många skavanker som möjligt slipats bort – ett folkhem där man bryter ryggen av dagens växande organiserade brottslighet, korruption, rasism, kvinnofridskränkningar, giriga privatiseringar av väsentliga samhälleliga funktioner, utländskt beroende och skapar ett nytt folkhemsbegrepp med ett nytt och ännu bättre innehåll – anpassat till dagens globaliserade värld.

Vi tycker detta är en vällovlig målsättning, som skulle gynna den övervägande majoriteten av folket.  Att låta landet fortsätta på den bana det nu är inne på, skulle göra livet allt svårare för de flesta av oss. Detta förändringsarbete till det bättre kommer att kräva ordentliga krafttag av var och en, men vi tror att de flesta av oss skulle vilja vara med och efterlämna ett sådant arv till våra efterkommande.

ETT URVAL AV VIKTIGA POLITISKA FRÅGORNA

Utträde ur EU – för nationellt självbestämmande. Nuvarande grundlag måste revideras för att stärka demokratin (folkets inflytande). Land måste med lag byggas. Ett intressant och väl genomarbetat förslag finns att läsa i boken: ”Omstart Sverige

Alliansfrihet och neutralitet på allvar! Ett starkt värnpliktsförsvar, skalförsvar,
fördröjningsförsvar, gerillaförsvar, sabotageförsvar, hemvärn och civilförsvar.

Bankreform. Staten får via ett nytt statligt banksystem monopol på att skapa pengar
och staten får därmed en avsevärt större budget som kan nyttjas för att stärka välfärden.

Förstatligande av järnvägarna, skolan (styrs idag kommunalt), vården (styrs idag av landstingen som vi vill avskaffa), om­sorg­en, energisystemen, gruvorna, apoteken och posten. Det går att här åstad­komma mycket bra resultat i offentlig regi – med professionell ledning.

Idag finns det mer än en kvarts miljon fattigpensionärer i Sverige – men politikerna bryr sig inte.

Ett nytt och jämlikt pensionssystem. Ingen ska behöva vara fattigpensionär (idag finns det mer än en kvarts miljon fattigpensionärer i Sverige som dagens politiker blankt struntar i). Vi förslår en ”enhets­pension” på 16 000 – 20 000 kronor skattefritt per månad, samma för alla oberoende av livsinkomst.

BOT-avdrag införs som halverar kostnaden för besök hos terapeuter av olika slag, halvera kostnaden för tandläkarbesök och för veterinärbesök. Det gör att även låginkomsttagare och pensionärer med idag alltför låg pension får bättre råd att sköta om sin hälsa, sina tänder och ta hand om sin fyrbenta livskamrat. Det är också en bra affär för samhället när trycket på vården minskar. Läs mer … klicka här

.
.
Satsning på landsbygden.
Ekologiska familjejordbruk gör lönsamma – hela landet ska brukas. Bredbandsbyar med gemensamma satsningar. Dagens politiker tvingar svenska bönder i konkurs (varje vecka lägger i snitt fyra mjölkbönder ner och så var det även under Alliansens regi). Vill de lägga ner svensk matproduktion? Vad hade de tänkt att vi då ska äta om importen stoppas?

Satsning i städerna. Ett nytt bostadsprogram förenar staden med landet. Utbildning, produktion och boende. Folkhemmet Sverige vill bygga 600 000 billiga bra hyresrätter – medan dagens politiker stoppar huvudet i sanden och har så gjort under decennier när det gäller bristen på bostäder.

Krafttag mot organiserad brottslighet. Åtgärder mot hemvändande terrorister. Upprensning av ”No-go-zoner”. Tullen förstärks med målsättning att stoppa narkotika, vapenhandel och för att stoppa de utländska kriminella ligor som idag står för hälften av alla lägenhets- och villainbrott.

Idag finns det cirka 20.000 poliser och vi vill förstärka med ytterligare 40.000 poliser organiserade i en nationell polis­styrka – som vid externa hot snabbt ställer om till militärt försvar. De kommer att se till att gränskontrollen fungerar och att svensk lag gäller överallt (de ska bland annat rensa upp i de ”no-go-zoner” som idag styrs av kriminella element).

Folkhemmet Sverige kommer även att kraftfullt revidera lagar, domstolsväsendet och kriminalvården som idag lider stor brist på struktur och management – vilket ger låg effektivitet och enormt höga kostnader. Kedjan är inte starkare än dess svagaste länk. Med 8-klöverns mantra ”fler poliser och strängare straff” kommer man ingen vart och kriminaliteten kommer att fortsätta  expandera exponentiellt – tills man löser systemfelen i hela rättskedjan.

Skapa ordning i flyktingmottagandet. Stopp för ekonomiska flyktingar. Stopp för ytterligare asylinvandring tills integreringen fungerar och de som får uppehållstillstånd ska vara i arbete inom ett till max två år. Folkhemmet Sverige har ett program för hur detta ska gå till (publiceras inom kort) och tills immigranter är i arbete uppbär de lån – som ligger i nivå med studielån för svenska studenter och med liknande prestationskrav (att klara tentamina). Dessa lån som ska återbetalas ersätter dagens bidragspolitik som mer eller mindre saknar prestationskrav.

Tills integrationen fungerar är Sverige ”fullsatt” och immigranter kan söka asyl i Danmark som bara tagit emot 1/4 så många immigranter som Sverige räknat per capita (även Danmark är ett säkert land). Folkhemmet Sverige vill än en gång poängtera att dagens situationen som uppstått vad gäller invandringen har gått helt överstyr och är egentligen ohållbar, en situation som inget av dagens riksdagspartierna har lyckats lösa – snarare förvärrat.

Våra politiker som hitintills har åtnjutit väljarnas förtroende har först under decennier skapat en fullständigt ohållbar situation som vi nu måste lösa åt dem. Det är RESULTATET som räknas.

De som begår brott ska omedelbart utvisas och eventuella fäng­else­straff ska avtjänas utomlands (”outsourcing” kostar en bråkdel och sänder en tydlig signal). Tiggeri ska förbjudas då det utgör en grogrund för kriminalitet på samma gång som det finns betydligt bättre sätt att hjälpa nödlidande på.


KOMMENTARER TILL PROGRAMMET

Den bärande tanken i programmet är att försvara Sveriges nationella självbestämmande och åter­ställa vår välfärd, vår trygghet och vår demokrati. För att kunna göra detta krävs att vi går ur EU, frigör oss från alla militärallianser, skapar ett starkt försvar och ökar vår självförsörjning via ett nytt landsbygdsprogram som gör att hela landet kan brukas.

En viktig del i välfärdsprogrammet är att ringaktningen av de som byggde landet upphör, genom skapandet av ett nytt jämlikt pensionssystem, en skattefri ”enhetspension” på 18 000 kr för alla oberoende av livsinkomst. Då kommer det inte längre att finns några fattigpensionärer i Sverige – medan det idag finns mer än en kvarts miljon som våra politiker sedan länge har negligerat.

Privatiseringarna inom en rad områden måste avbrytas och staten måste ta ledningen. Även städer­nas funktioner och miljöer behöver en nysatsning i ett nytt och annorlunda bostadsprogram. Den växande brottsligheten måste stävjas och invandringsfrågan ges en långsiktig och av befolkning­en accepterad lösning.

Dessa stora satsningar ska bekostas av bland annat en bankreform, där staten i ett nytt statligt bankväsende tar över makten att skapa pengar, vilket ger ett kraftigt ökat utrymme i statens budget


ORGANISATION

Folkhemmet Sverige har för avsikt att skapa ett stort tvärpolitiskt parti, med målsättningen att ta den politiska makten och genomföra vårt program i alla stycken. Organisationen byggs i fyra nivåer:

  1. Partiet centralt
  2. Distriktsorganisation.
  3. Kommunorganisation.
  4. Lokala föreningar.

Varje del av organisationen har sina speciella stadgar för att garantera demokratin. Till skillnad från de etablerade partierna så vill Folkhemmet Sverige föra över makten till folket om hur landet ska ledas och styras. Det blir ett krävande, men samtidigt stimulerande arbete, där vi hoppas kunna engagera starka folkliga krafter, som ännu inte fullt ut kunnat göra sig hörda. Det är dags att folket reser sig, skakar av sig månglarna och stakar ut sin väg framåt!  Landet behöver byggas upp igen. Det som rivits ned kan åter byggas upp. Tidigare generationer har gjort det och vi kan göra det igen!

Folkhemmet Sverige är ett tvärpolitiskt parti för ALLA medborgare som stöder huvudinriktningen i vårt program, där vi vill försvara landets nationella oberoende och suveränitet, liksom välfärd, neutralitet och alliansfrihet.

Folkhemmet Sverige
– Det naturliga valet


APPENDIX

Folkhemmet Sverige utmanar alla etablerade partier i riksdagsvalet

– i alla väsentliga politiska frågor

Folkhemmet Sverige är registrerat och deltar i riksdagsvalet 2022 och det enda du behöver göra är att skriva två ord för att byta ut de politiker som inte längre bryr sig om eller lyssnar på folket. Varför rösta på det ”minst dåliga riksdagspartiet” om du kan lägga din röst på ett nytt riktigt bra alternativ?

Om du vill ha en förändring måste du rösta på en förändring! Vi menar att Folkhemmet Sveriges helhetspolitik även slår SD när det gäller en verkningsfull och ansvarsfull immigrations- och integrationspolitik, där 7-klövern helt verkar ha abdikerat från sitt ansvar och lämnar ”walkover” till till SD (som inte behöver göra mycket mer än att beskriva verkligheten – som övriga partier mörkar, vinklar och förskönar). Obs. att det är stor skillnad på den politik som Folkhemmet Sverige och SD står för >>> klicka här

Nu finns det äntligen ett nytt valbart alternativ
– som omfattar alla väsentliga frågor!

Folkhemmet Sverige har en slagkraftig pragmatisk sakpolitik som vilar på en sund och kärleksfull värdegrund (gentemot alla människor, djur, växter om miljön) en politik som skulle ge RESULTAT som skulle gynna ALLA medborgare och miljön som vi alla är helt beroende av.

Vad sägs om ett BOT-avdrag som direkt skulle halvera kostnaden hos terapeuten, tandläkaren och veterinären? Vad sägs om att rädda vården, skolan, omsorgen, tryggheten och välfärden – med ett unikt och starkt handlingsprogram? Vill du kunna leva på din pension? Hur högt värderar du frihet och sann demokrati?

Vilken typ av politiker väljer du? Väljer du fagra ord, röstar du av gammal vana på samma parti val efter val eller vill du ha ett nytt positivt resultat för framtiden? Dags att byta politiker och kavla upp ärmarna och rädda vården, omsorgen, tryggheten, pensionerna, skolan, lantbruket, demo­kratin, jobben och välfärden!

Det går att vända på utveck­ling­en om man vet hur – men det är ett stort arbete som måste utföras då de etablerade partierna i stort sett misskött alla områden under flera decenniers tid.


LÄNKAR

Vilket parti väger tyngst? Bedöm själv!

  • Utskriftsvänlig version av VARFÖR FOLKHEMMET SVERIGE? … pdf
  • Broschyr… FOLKHEMMET SVERIGE … pdf   (skriv på bägge sidor och vik enligt nedan)
  • Partiprogram (utskriftsvänligt format, 40 sidor) …pdf
  • Folkhemmet Sverige versus SDklicka här

Facebook

Klicka på broschyren och
löpsedeln för att läsa


Våra politiker, myndigheter och media hetsar mot vår största  ”folkgrupp” – vilket måste få konsekvenser

Folkgruppen som är drabbad är ”svenska folket” och det är inget vi ska finna oss i. Sjuka och arbetsoförmögna svenskar blir på löpande band friskförklarade av Försäkringskassans tjänstemän (!) och de svenskar som använder sin grundlagsskyddade yttrandefrihet blir anklagade för ”hets mot folkgrupp” om de belyser att det även finns en baksida med en okontrollerad immigration och speciellt då integrationen fungerar dåligt.

Här gäller en tystnadsdiktatur – framdriven av ”antidemokrater” som är ett av vår tids största hot mot demokratin då de seglar under falsk flagg (under radarn) såsom självutnämnda ”godhetsapostlar”. Lagen om ”hets mot folkgrupp” gäller enbart andra folkgrupper och inte ”hets mot folkgruppen svenskar” – vilket är högst anmärkningsvärt.

Folket är idag enbart ”sponsorer” av den politik som ”eliten” bestämt (folket ska tiga tyst och nöja sig med att betala notan). Folket ska kuvas till tystnad genom att anklagas för ”hets mot folkgrupp”, genom att stämplas som ”rasist” eller genom att förlora sitt jobb om de inte håller sig till den politiska åsiktskorridor som eliten definierat. Detta är inte demokrati utan snarare demokratur och problemet är att den stora massan ännu inte upptäckt att de är grundlurade. Vår förhoppning är att folket vaknar upp och agerar INNAN tryggheten, jobben och välfärden flyttat någon annanstans (då om inte förr kommer alla att vakna).

Antidemokrater kan rubriceras som ”ulvar i fårakläder” då de uppträder som godhetens apostlar – men resultatet av deras agerande och deras politik är hårt och hjärtlöst. De måste belysas och folket måste gå i svaromål mot den ”funktionella dumhet” som idag utgör ett direkt hot mot landet Sverige.

Obs. att myndigheter utför regeringens order och således
är det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som berövar
sjuka deras sjukpenning och deras assistenthjälp.
Glöm inte att Alliansen inte var ett dugg bättre.

Alla som kritiserar invandringspolitiken riskerar att få ”rasist” stämplad i pannan av personer som vi kan etikettera som ANTIDEMOKRATER – en grupp som inte alls respekterar yttrandefriheten och därför är ett stort hot mot demokratin (”ulvar i fårakläder”), som måste belysas och med kraft bekämpas innan de har infiltrerat myndigheter, politiska partier och media alltför mycket.

Ledarskribenten i GP Alice Teodorescu  har på ett bra sätt beskrivet hur dessa antidemokratiska krafter har vunnit mark och t.o.m. infiltrerat den svenska kyrkan. De har redan stort inflytande på vad som är ”politiskt korrekt” – en smal åsiktskorridor som man bör måste hålla sig inom för att inte förstöra sina karriärmöjligheter.

  • Teodorescu: Farlig intolerans från de tolerantaGP 2018-07-14

Men folket behöver inte acceptera ”smutskastning” och omyndighetsförklarande som politiker och antidemokrater ägnar sig åt – utan nu kan medborgarna med kraft agera mot denna hets som ”eliten” bedriver mot svenska folket (för att tysta kritiken från medvetna medborgarna så att den politiska makten inte hotas i valet).

Det enda som biter är valresultatet – vad som skrivs på sociala medier, namninsamlingar, demonstrationer och andra protester från folket struntar de bevisligen blankt i (vilket Sveriges alla mjölkbönder kan intyga – de som finns kvar).

Dags att ge dagens politiker sparken i riksdagsvalet 9 september 2018 – och denna ”motrevolution” kräver bara två ord.