Integritetspolicy

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Folkhemmet Sverige är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Folkhemmet Sverige utför enligt denna integritetspolicy och ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet EU:s dataskyddsförordning, GDPR, 2016/679. Nedan anges när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av Folkhemmet Sverige. Folkhemmet Sverige kan i vissa fall komma att anlita personuppgiftsbiträde för utförandet av viss behandling av dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter

Folkhemmet Sverige
info@folkhemmetsverige.se

Ändamålet med behandlingen

Folkhemmet Sverige samlar huvudsakligen in personuppgifter på sätt som specificeras nedan. Bland annat används uppgifterna inom ramen för Folkhemmet Sveriges insamlingsverksamhet, kampanjverksamhet och i övrigt för att administrera ditt medlemskap. Ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att ta och hålla kontakt med dig som medlem eller annan registrerad person hos oss, för att göra utvärderingar, medlemsundersökningar, sköta drift/support av medlemssystemet, samla in pengar och gåvor av olika slag till partiet samt för att skicka ut nyhetsbrev och erbjuda dig deltagande i olika aktiviteter som t.ex. studiecirklar, seminarium eller annan verksamhet. Vissa personuppgifter kan i tillämpliga fall även lagras och behandlas av bokföringsskäl, detta gäller framförallt vid fall av gåvor och bidrag till partiet. I syfte att administrera ditt medlemskap, deltagande i valaktiviteter och skicka ut nyhetsbrev på lokal nivå så kan dina uppgifter komma att lämnas ut till lokala partienheter.

Dina personuppgifter samlas in på följande sätt på webbplatsen:

Vid medlemsansökan/medlemskap

Dina personuppgifter samlas in och behandlas av Folkhemmet Sverige i samband med att du registrerar dig som medlem i Folkhemmet Sverige via webbplatsen. Vi samlar in personnummer, namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress. Uppgifter som samlas in av Folkhemmet Sverige vid medlemsregistrering överförs till lokala partienheter vilka får använda dem inom ramen för denna integritetspolicy.

I samband med att du deltar i en digital kampanj

Personuppgifter som du väljer att lämna i samband med deltagande i en aktivitet och kampanj på vår webbplats eller på våra kampanjsidor. Förutom namn och kontaktuppgifter, vilka samhällsfrågor du intresserar dig för och övergripande uppgifter om dina levnadsförhållanden. Vissa av dessa uppgifter kan komma att spegla dina åsikter i samhällsfrågor. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick i samband med dessa aktiviteter att sparas.

Ändamålet med denna behandling av personuppgifterna är att främja engagemang vid val och annan aktivitet inom politisk verksamhet. Vi vill t ex kunna begränsa informationen i våra utskick till de politiska frågor du har angett att du är intresserad av. Målet är att du ska kunna ta del av information och aktiviteter som du tycker är relevant. Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag i olika grupper, genom att se vilka typer av personer som engagerar sig i olika typer av frågor, baserat på de uppgifter dessa personer väljer att lämna.

När du prenumererar på vårt (kommande) nyhetsbrev

Personuppgifter (namn, postnummer och e-postadress) samlas även in vid prenumeration på Folkhemmet Sveriges nyhetsbrev. Uppgifterna sparas bara så länge du är prenumerant och du kan när som helst avanmäla dig som prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter. Är du däremot partimedlem kommer dina uppgifter att bevaras av Folkhemmet Sverige enligt vad som anges ovan.

I samband med att du ställer en fråga

Personuppgifter (namn, postnummer och e-postadress) som lämnas i samband med att du ställer en fråga till oss via vår webbplats sparas i upp till 6 månader. Detta för att vi ska kunna besvara din/dina frågor på bästa sätt. Därefter avpersonifieras uppgifterna så att de inte längre kan härledas till dig.

I samband med att du ger en gåva

Personuppgifter (namn, adress, e-post, betalningssätt samt betalningsinformation) som du lämnar i samband med att du donerar till vårt politiska arbete samt uppgift om gåvans belopp och tidpunkt för gåvan kommer att behandlas för att genomföra din donation samt för att uppfylla krav enligt gällande bokföringsregler. Därutöver kommer namn, adress och e-post att behandlas för att förse dig med information om pågående insamlingskampanjer samt om kommande möjligheter att bli månadsgivare via autogiro. Uppgifter om betalningssätt samt betalningsinformation kommer dock enbart att användas för att genomföra donationen samt för att uppfylla våra legala skyldigheter.

Om ditt medlemskap upphör

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas under den tid ditt medlemskap består hos partiet. Medlemskapet upphör, enligt partiets stadgar, 12 månader efter att din betalning av medlemsavgift uteblivit, räknat från den dag då avgiften förföll till betalning. Behandlingen av dina uppgifter upphör i samband med att ditt medlemskap upphör. Viss behandling kan fortsätta under en kort begränsad period därefter i syfte att korrigera eventuella fel samt att följa upp ditt utträde ur partiet. Dina personuppgifter kommer då helt att avpersonifieras vilket innebär att de inte längre kan hänföras till dig.

Rätten att lämna ut personuppgifter till externa samarbetspartners (s.k. personuppgiftsbiträden)

Vid viss typ av personuppgiftsbehandling, exempelvis vid genomförande och/eller för administration av nyhetsbrev, medlemsundersökningar, opinionsundersökningar eller utvärderingar, kan Folkhemmet Sverige komma att lämna ut personuppgifter till externa samarbetspartners, t.ex. marknadsundersökningsföretag, call-centers eller opinionsundersökningsföretag. Sådan samarbetspartner har ingen självständig rätt eller möjlighet att bestämma varken syftet med eller medlen för behandlingen av personuppgifter och ska anses utgöra ett personuppgiftsbiträde enligt dess definition i GDPR. För den behandling som sker hos eller via sådant personuppgiftsbiträde ansvarar Folkhemmet Sveriges eller i förekommande fall de lokala partienheternas på samma vis som om behandlingen skett hos Folkhemmet Sverige eller den lokala partienheten. Utöver utlämnandet av personuppgifter till personuppgiftsbiträde enligt ovan förbinder sig Folkhemmet Sverige att inte överföra personuppgifter till tredje man.

Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter korrigerade

Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och du kan begära att vi ändrar eller upphör att behandla dina personuppgifter genom att skicka oss en undertecknad begäran. Vid frågor beträffande Folkhemmet Sveriges behandling av dina personuppgifter så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Om du vill veta om något/vad som finns registrerat om dig hos oss kan du skriva till oss på följande adress:

Folkhemmet Sverige
c/o Frank Nilsson
Modovägen 20
890 50 BJÖRNA

Så här kan du skriva en ansökan om registerutdrag:


 

Till ………………………………………………………………..
(Myndighet, företag, organisation)

Härmed ansöker jag om information enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR, 2016/679.

…………………………………………………………………….
(Ort och datum)

…………………………………………………………………….
(Namnteckning)

…………………………………………………………………….
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

 


OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligt (fax eller e-post räcker inte).

Ändringar i integritetspolicyn

Folkhemmet Sverige förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Uppdaterades senast: 1 juni 2018