Nedanstående artikel finns nu i Nya Tider, v. 32 2018. Artikeln har skickats till flera större tidningar, men mainstream medias inställning till den politiska analys som artikeln framför, nämligen hur regeringens helt Natoanpassade utrikespolitik styr även inrikespolitiska beslut, föll dem inte på läppen. Artikeln sändes till Aftonbladet, Expressen, GP och ETC. De tre första avböjde publicering av artikeln och ETC brydde sig inte ens om att svara. Nya Tider svarade omedelbart och artikeln finns nu både i pappersupplagan och nätupplagan av tidningen (länk).
.

.
Härdsmälta i den politiska ledningen – medan landet brinner.

Man kunde kanske tro, att storbranden i Västmanland 2014 skulle varit en väckarklocka, som lett till en upprustning av brandförsvaret. Men våra politiker har istället sett till att det rustats ned. 2014 erbjöd sig Ryssland att hjälpa till. De har en armada av stora brandflygplan som tar närmare tio gånger så mycket vatten som planen från Italien. Alliansregeringen sade arrogant nej till erbjudandet.

Nu söker den rödgröna regeringen med ljus och lyckta efter hjälp från EU-länderna, med rätt magert och senkommet resultat. Dock har man inte bitit huvudet av skammen och gjort en förfrågan till Ryssland om det tidigare erbjudandet om hjälp kvarstår. De stora bränder som nu svenska myndigheter påstår inte går att släcka, skulle med all sannolikhet med tidig rysk hjälp redan kunnat släckas. Regeringen väljer uppenbarligen att hellre att låta det brinna.

Vad kan ligga bakom en sådan cynisk inställning?

Det märkliga är vad som pågår samtidigt som landet brinner. Försvaret har tio helikoptrar, men bara två har satts in i bekämpningen av bränderna. Man har motiverat detta med att brandbekämpning inte ingår i försvarets huvudsakliga uppgifter, att många piloter är på semester och dessutom saknar utbildning för uppgiften.

Argumenten är bisarra och arroganta. Naturligtvis ingår brandbekämpning och annan krisbekämpning i försvarets uppgifter, särskilt nu när brandförsvaret sviktar och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, anser att åtminstone fyra av bränderna är så stora, att de inte kan släckas med de resurser man nu har att tillgå.

Men vad håller då försvaret på med, medan landet brinner?

Jo, man deltar i en Natomanöver nära Krim, med det outtalade syftet att provocera Ryssland och naturligtvis kan man inte delta i en sådan provokation och samtidigt begära hjälp med att släcka bränderna. Man anser alltså att denna provokation är så viktig, så att istället för av avstå från den, väljer man att låta landet brinna. Den utrikespolitik som lett fram till dessa ställningstaganden riskerar att sätta hela landet i en annan och långt värre brand – ett kärnvapenkrig.

Smyganslutning till Nato.

Denna politik är mycket medveten och har pågått under en längre tid. Konsulter från Pentagon ledde den nedskrotning av värnpliktsförsvaret som beslutades 2010 och som får ses som en förberedelse för Natomedlemskap. Sedan dess har man ingått det s.k. Värdlandsavtalet, som tillåter Nato att upprätta (kärnvapen­bestyckade) militärbaser i Sverige. Det riskerar att göra Sverige till förstahandsmål i ett kommande storkrig. Sveriges försvar övergick till att bli en underavdelning i Natos krigsoperationer, ackompanjerad av en hätsk propaganda mot Ryssland från svenska politiker och svenska media.

Återupprätta politiken av alliansfrihet och neutralitet!

Den tidigare politiken av neutralitet och alliansfrihet är död i det officiella Sverige. Denna för landet så framgångsrika utrikespolitik som gett oss fred i mer än 200 år måste upprättas igen och så även värnpliktsförsvaret, självför­sörjningen och det nationella oberoendet. Värdlandsavtalet måste sägas upp och deltagandet i Natos krigsövningar upphöra. Medlemskapet i EU måste sägas upp och Sverige måste åter bli en alliansfri, neutral och suverän nation!

För Folkhemmet Sverige (www.folkhemmetsverige.se)
Frank Nilsson
Ordförande


FAKTA

Två Canadair CL-415 från Italien har satts in för att få kontroll
över skogsbränder som härjar i Sverige. Flygplanen kan skopa
upp 6200 liter vatten vardera i en hämtning. Flygplanen var
uppe 1533 gånger under skogsbränderna i Västmanland 2014.

Jämför med helikopter. Under helikoptern hänger en så kallad balja, ofta av märket Bambi-Bucket. Hur mycket vatten man kan lyfta beror på helikoptertyp men det ligger i spannet 500 liter till 1700 liter för de civila helikoptrarna i Sverige. Det betyder att ett kanadensiskt plan ersätter upptill tolv mindre helikoptrar.


Brandbekämpningsplanet IL-76 släcker även
stora bränder med 43.000 liter vatten.

Jämför med Ilyushin Il-76 – flexibelt ryskt flygplan som används av ett 30-tal länder och som har tillverkats i nästan tusen exemplar i både civila och militära versioner. Framför allt används det som lastflygplan med en nyttolast på 42 till 60 ton, beroende på version. Det förvandlas från fraktplan till ett brandbekämpningsplan på mindre än två timmar (!) och har då en kapacitet på upptill 43.000 liter brandbekämpningsmedel. Ett enda plan motsvarar således sju stycken kanadensiska vattenbombningsplan eller upptill 86 helikoptrar. Det betyder att IL-76 kan släcka bränder i sin linda – innan de utvecklas till stora okontrollerade bränder.

2014 erbjöd Ryssland Sverige hjälp vid skogsbranden i Sala i form av Il-76, men Sverige tackade nej med motiveringen att luftrummet över området redan var fullt (länk).

Folkhemmet Sverige förslag är att vi bör investera i minst fyra brandbekämpningsplan varav ett kan utgöras av ett kanadensiskt amfibieplan som snabbt kan sättas in vid mindre bränder (och som kan fylla på vatten genom att flyga över vattenytan på sjöar). Därtill tre Ilyushin Il-76 som är tänkt att tjänstgöra som fraktplan när de inte släcker bränder och de ingår i totalförsvaret. De ska snabbt kunna transportera trupp och material under krig och ingå i vår katastrofhjälp under fredstid och då transportera tält, monteringsbara hus och förnödenheter som vår nya katastrofhjälp. Folkhemmet Sverige tänker omforma nuvarande U-hjälp (som vi har noll koll på) och fokusera på katastrofhjälp och på riktade insatser som vi har kontroll på (så att hjälpen hamnar rätt). Då kommer stora fraktplan väl till pass.

Folkhemmet Sverige menar också att försvaret ska investera i mångsidiga helikoptrar som under fredstid kan utnyttjas av polisen för brottsbekämpning, av sjöräddningen, av tullen och de ska också kunna nyttjas för brandbekämpning. Dessa helikoptrar ska vid externa hot snabbt kunna bestyckas och användas militärt.

Sverige är ett litet land och den utrustning vi har ska vara flexibel och kunna användas på olika sätt – och vi ska även kunna hjälpa andra länder när vi själva inte har behov av t.ex. brandbekämpningsplan. Bränder ska bekämpas kraftfullt i sin linda – innan de utvecklas till stora kostsamma bränder som även hotar liv och lem.


APPENDIX

Den stora pekboksutredningen

Svensk räddningstjänst har nedrustats under lång tid, krisberedskapen är under all kritik och lärdomar från tidigare kriser har inte tagits tillvara. Den svidande kritiken kommer från regeringens särskilda utredare för Västmanlandsbranden, Aud Sjökvist. Sjökvists kritik aktualiserar behovet av en reform av statsförvaltningen. Moderaternas Ulf Kristersson är ett exempel på dagens politiska ledarstil där utredningsformaten som regeringar har tillgång till bör ersättas med pekböcker.

Man kanske på allvar ska börja fundera på att anpassa de offentliga
utredningarnas presentationsform till dagens riksdagsnivå?

Citat:

Tre regeringar, Reinfeldt 1 och 2 samt regeringen Löfven visar sig strukturerat och systematiskt tittat bort under tio års tid. Ingen av de inblandade visar några tecken på att ha läst igenom det underlag som finns utan samtliga tycks vara eniga om att brandkatastrofen som drabbade Sverige 2018 skall utredas en gång till. Och vad som kommer ske med den utredningen vet sannolikt väljarna redan från början. Ingen ansvarig kommer läsa den heller. Än mindre tillämpa de slutsatser som den rapporten kommer komma fram till.

Till skillnad från Ulf Kristersson och Stefan Löfven vet idag alla engagerade att sedan tio år har de experter som fick rätt med en kuslig precision redan gjort det som erfordras för att gå till beslut. Själva sakfrågan behöver därmed sannolikt inte utredas en gång till.

Vad som däremot kan bli aktuellt är att utreda om statliga utredningar och expertråd skall börja tas fram i form av pekböcker eller enklare Youtube-klipp på tre minuter (den tid som är rimlig att anta att en minister eller partiledare kan behålla koncentrationen) så att även dagens statsministerkandidater och partiledare kan ta till sig informationen på en basal nivå.

Den stora pekboksutredningen >>> Ledarsidorna.se

Det behövs bevisligen pekböcker och
korta videoklipp även när det gäller:

 • Demokrati (lag, yttrandefrihet, …)
 • Immigration och integration (kan de räkna?)
 • Vård och omsorg
 • Rättsväsendet (polis, domstol, kriminalvård)
 • Bostadspolitiken
 • Skolan
 • Jordbruket
 • GMO
 • Försvaret
 • Pensionerna
 • Miljön

Det tog oss (vi som ligger bakom Folkhemmet Sverige) mer än två decennier att fullt ut inse att det INTE går att påverka de etablerade partierna då de styrs av särintressen – och de bryr sig inte heller om att lyssna på folket. Därför startade vi Folkhemmet Sverige – med en sund värdegrund och ett unikt bra program i folkets intresse.

Nedanstående video ger en förklaring till varför dagens politiker inte längre företräder folkets och landets intressen.

Kommentera gärna denna krönika på vår Facebookgrupp ”Folkhemmet Sverige” … klicka här