Konkreta frågor som starkt påverkar vanligt folks vardag, trygghet och välfärd. Nu har svaren för olika partier inkommit – se APPENDIX i slutet på detta inlägg.

Klicka på bilden ovan eller klicka här
för att läsa frågorna till våra politiker

Nedan besvarar Gula västarnas två EU-kandidater på frågor som 2000-Talets Vetenskap skickat ut till de partier som ställer upp i EU-valet. Svar från övriga partier – från de som svarat – finns på 2000-Talets Vetenskaps hemsida >>> http://www.2000tv.se/


.
Sju frågor om hälsa, miljö och samhälle
till partier som deltar i EU-valet 2019

Ställda av Föreningen 2000-Talets Vetenskap
.

1. Valfri integrativ vård

I våra grannländer ute i Europa ses ofta alternativa behandlingsmetoder som ett komplement till den traditionella vården. I både Tyskland, Frankrike, England och Italien är till exempel homeopatin accepterad och till och med integrerad på sjukhus, i läkarutbildningar och med statliga subventioner av läkemedel. I Sverige bedrivs det i stället en veritabel häxjakt på homeopati och andra alternativa behandlingsformer. Därför är många svenskar tvungna söka sådan vård utomlands .Är det även för Sverige dags att lägga ner ”kriget mot alternativmedicinen” och visa en acceptans för medborgarnas egna val av alternativa behandlingsformer inom den statliga finansierade vården, eller kommer ni i stället att verka för en hårdare linje mot alternativa behandlingsformer och se till att tillgången till sådan vård begränsas ytterligare, till exempel för ungdomar?

Frank Nilsson

Frank Nilsson svarar:

Gula västarna: Naturligtvis ska alla behandlingsformer vara tillgängliga för patienterna på lika villkor och ingå i en integrativ vård. Vården ska självklart verka för att patienterna ska kunna bli friska och hålla sig friska och läkemedelsindustrins intresse av att motverka behandlingsformer som inte ingår i dess agenda ska med kraft motverkas.

Michael Zazzio

Michael Zazzio svarar:

Kriget mot den så kallade alternativmedicinen måste läggas ned. Skolmedicinen misslyckas alltför ofta med att få patienter symptomfria och botade från sjukdomar och sjukdomstillstånd. För sådana alternativmedicinska behandlingsmetoder där erfarenheterna visar att de är framgångsrika, ska regionerna med hjälp av lagstiftning tvingas att implementera dem i skolmedicinen.
.
I dag agerar regionerna protektionistiskt genom att förhindra att behandlingsutbudet av olika metoder expanderar. Regionerna är i dag av lagen tvingade att samverka med privata vårdgivare, men regionerna vägrar trots det att samverka med kliniker som till och med har legitimerad personal (läkare, sjuksköterskor, psykologer och sjukgymnaster). Regionernas vägrar till samverkan inträffar även i fall där personalen på privatkliniker har bedrivit framgångsrik medicinsk forskning.
.
Gula västarna anser även att patientåldergränsen för att alternativmedicinare ska få behandla barn ska tas bort eller åtminstone sänkas till ett års ålder, så att föräldrar, vars barn inte får någon hjälp av skolmedicinen, kan vända sig till icke legitimerade terapeuter för att ge barnen en chans att tillfriskna eller bli smärtlindrade.


2. Bot-avdrag

En patient som under lång tid har valsat runt inom sjukvården, utan några som helst förbättringar av sina hälsobesvär, uppsöker en alternativ vårdinrättning i Sverige eller utomlands och blir där snabbt av med sitt hälsoproblem. Detta bekräftas även av patientens läkare inom den offentliga sjukvården. Är det då humant och moraliskt rätt att patienten erhåller motsvarande statligt stöd för sin alternativa behandling, det vill säga ett så kallat ”botavdrag”, eller ska patienten betala full vårdkostnad för att bli frisk på ett alternativ sätt men inte för att bli frisk på skolmedicinens sätt? Hur gynnar i sådana fall ett sådant synsätt folkhälsan?

Frank Nilsson:

Gula västarna: Botavdrag har i någon mån ”uppfunnits” av initiativtagarna till partiet Gula västarna och man kan läsa mer om detta här. Botavdrag är en logisk följd av vårt svar på fråga 1 och bör gälla inte bara människors besök hos läkare och terapeuter, utan också veterinärbesök med husdjur. Förutsättningarna för BOT-avdrag ska vara samma som för ROT- och RUT-avdraget.

Michael Zazzio:

Gula västarna anser att patienters initiativ att söka sådan behandling utanför skolmedicinen som leder till tillfrisknande ska till fullo ersättas av sjukvårdsregionerna. Framgångsrika patientfall ska registreras i en nationell och eventuellt även i en internationell offentlig databas. Ett sådant system gynnar på sikt folkhälsan genom att databasen är åtkomlig för var och en. Patienter kan då utifrån ett erfarenhetsperspektiv söka alternativa behandlingsmetoder.


3. 5G och hälsa

Tekniken med 5G har oftast kritiserats för att den inte har varit föremål för studier om dess hälsoeffekter. Samtidigt kommer rapporter från hela världen om att människors hälsa försämras när de utsätts för 5G strålning. Kommer ni att verka för ett stop mot införandet av 5G tills sådana studier har bevisat att tekniken är helt ofarlig. Eller anser ni att sådana hälsostudier är onödiga och att försiktighetsprincipen inte bör följas i detta fall

Frank Nilsson:

Gula västarna: Här måste försiktighetsprincipen gälla. Larmrapporter pekar på att riskerna med 5G är betydande och Gula västarna kräver ett stopp till hälsoriskerna dokumenterats i oberoende studier. Dessutom måste sårbarhets- och säkerhetsaspekterna utredas. Att basera landets vitala funktioner på en digital teknik som enkelt kan slås ut är helt förkastligt.

Michael Zazzio:

Gula västarna verkar för att förbud mot 5G fram till dess att vetenskapliga säkerhetsstudier som är utförda av oberoende forskare visar att 5G skulle vara ofarligt/oskadligt för växtlighet, människor och alla andra djur.


4. Självförsörjning

Fram till början av 1990-talet låg Sveriges självförsörjningsgrad på mellan 85 och 90 procent.  Vi var i princip självförsörjande på baslivsmedel som spannmål, potatis, mjölk, kött och ost. Det var ett politiskt mål och det var för att vi skulle klara oss i händelse av en kris. Idag har Sveriges självförsörjningsgrad sjunkit till runt 50 procent. Är ni för att arbeta för att Sverige och de övriga EU-länderna bör eftersträva en högre självförsörjningsgrad? Eller bör man låta marknaden bestämma produktionen och strunta helt i självförsörjningsgrad?

Frank Nilsson:

Gula västarna: EU:s politik vad gäller svenskt jordbruk (och här är riksdagspatierna helt eniga i stödet av denna politik) är att jordbruket ska inriktas på allt större enheter, företrädesvis i de sydligaste landskapen. Vi finner detta helt förkastligt.
.
I händelse av krig kan denna del av landet enkelt ockuperas och resten av landet svältas ut. Istället ska hela landet brukas och stora satsningar göras på att göra mindre ekologiska familjejordbruk lönsamma, där man driver en kombinerad drift av växtodling och djurhållning, för att komma ifrån både växtgifter och konstgödselberoende.
.
Det finns en rörelse för ”bredbandsbullerbyar”, där jordbruk och gemensamma satsningar som slakterier och charkuterier och andra verksamheter baserade på modern teknik (dock ej 5G) diskuteras. Staten och kommunerna bör med kraft stödja denna rörelse.

Michael Zazzio:

Det är nationell säkerhetsfråga att vara självförsörjande. Gula västarna anser att Sverige måste
bli självförsörjande. Detsamma gäller för alla övriga medlemsländer inom EU. Självförsörjning
innebär inte att man inte handlar med andra länder, men vid äventyr av att handel stoppas/försvåras
måste man ha en beredskap att trygga medborgarnas intag av föda och näringsämnen.


5. Miljöpolitik

Klimatpolitiken och de enorma resurser som läggs på begränsning av koldioxid bygger mycket på de rapporter som kommer ifrån IPCC. Men IPCC kritiseras hårt för att vara ett organ vars forskning är styrd av politiska intressen i stället för vetenskap. Dessutom ifrågasätts koldioxidens betydelse för den globala uppvärmningen av en betydande del av vetenskapsetablissemanget. Vi är inte intresserade av er ståndpunkt i denna fråga utan vill snarare veta hur ni hanterar den.

a) Har ni inkluderat IPCC’s bild av klimathotet i er EU-politik utan någon som helst kritiskt granskning av IPCC och deras rapporter?

b) Har ni på ett djupare plan granskat klimatfrågan och lyssnat på den kritik som finns mot att koldioxid skulle vara ett verkligt hot mot klimatet?

c) Ger ni plats åt ”klimatskeptiker” och IPCC-kritik i er interna debatt, era forum och i er medlemstidning?

Frank Nilsson:

Gula västarna:
.
a) Vi har seriöst granskat IPCC’s bild av det påstådda klimathotet och funnit den vetenskapligt undermålig.
.
b) IPCC har sedan länge lämnat den vetenskapliga diskussionen om klimatet efter att ha förlorat den och ägnar sig numera åt att med sina stora resurser köpa forskare, journalister, mediakanaler m.m. Klimatalarmisterna använder sig av allehanda påtryckningsåtgärder för att förfölja oliktänkande. IPCC har inte kunnat ange i vilken grad koldioxiden skulle påverka klimatet och inte heller varför inte solaktivitet och andra regelbundna processer inte också denna gång skulle vara vad som i huvudsak styr klimatväxlingar. Klimatalarmismen har nu närmast antagit karaktären av en religion där människorna indelas i rättrogna och kättare.
.
c) Vi misstänker att klimatalarmismen döljer andra agendor och vi är vad man kallar klimatskeptiker, dvs kättare. Så är t.ex. stora miljöförstörande organisationer undantagna fån kritik, oavsett hur mycket växthusgaser de släpper ut. Det gäller till exempel genteknikindustrin, där införandet av genmodifierade organismer, GMO, kräver stora insatser av både olja, växtgifter och konstgödsel.  Växtgifterna hamnar i vår mat. GMO gör försöksdjur sterila. Konstgödseln släpper ut lustgas, som  är 300 gånger så effektiv som växthusgas som koldioxid. Detta nämns aldrig i den svenska debatten, trots att den i alla nyhetsinslag tillkallade ”klimatexperten”, Johan Rockström, är agronom!
.
Ytterst handlar det om makt. Det gäller att lära människor att följa centrala påbud utan egen eftertanke. När man kommit så långt, och där är vi nu, kan man få igenom sin verkliga agenda.

Michael Zazzio:

a) Partiet Gula västarna bryr sig inte alls om IPCC:s bild av klimatet. Gula västarna baserar det politiska arbetet på sanna temperaturmätning och inte på dem som NASA och NOOA står för, eftersom de bevisligen har förändrat sina mätvärden i efterhand.
.
b) Ja, jag har granskat klimatfrågan på ett djupare vetenskapligt plan. Det finns inga vetenskapliga bevis som ger något stöd för att koldioxiden skulle utgöra något verkligt hot mot klimatet. Det finns över huvud taget inget nutida speciellt hot mot klimatet som inte har funnits i miljardtals år.
.
c) Partiet Gula västarna har ingen medlemstidning/partitidning.
.
d) Partiet Gula västarna anser att klimatdebatten måste fortsätta och hållas på ett strikt vetenskapligt plan för att klimatalarmisternas lögner ska kunna exponeras i de offentliga rummen, så att befolkningen förstår hur den har lurats av IPCC, EU och de nationella politiker som själva saknar vetenskapligt baseras sakkunskap.


6. Ungas psykiska hälsa

Nyligen kom en varning från 171 psykologer och psykoterapeuter om att våra unga kan komma att drabbas av depressioner beroende på hur klimatpolitiken förs. Bland annat var Greta Thunbergs klimatstrejk och lanseringen av ordet ”klimatångest” startskottet för att klimathotet introducerades i barn- och ungdomars sinnen.  Detta har alltså blivit till ytterligare ett monster under deras sängar, så farligt att en hel generation barn nu enligt professionen riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Anser ni att det är rätt att den klimatrörelse som nu inkluderar våra barn i denna ödesfråga är ett sunt sätt att arbeta med klimatfrågor?

Frank Nilsson:

Gula västarna: Nej naturligtvis inte, men makthavare fruktar de många och det gäller att prägla de unga redan vid tidig ålder. Det gör dem mer lätthanterliga och förhindrar att de protesterar mot neddragningar och andra orättvisor.

Michael Nilsson:

Att använda barn och ungdomar i propagandasyfte är helt förkastligt. När det gäller den klimatagenda som Greta Thunberg propagerar för, så finns det inget verifierat vetenskapligt underlag för att påstå att vi just nu skulle ha någon av människan orsakad global temperaturhöjning. Av EU och dess medlemsstaters regeringar ska man kunna kräva att de går ut och informerar om att IPCC:s fantasifulla temperaturmodeller inte stämmer överens med verkliga observationer.


7. Vaccination

Italien är på väg att godta en mycket aggressiv vaccinationspolicy. Den nya lagen tvingar barn att ta 12 olika vacciner för att få lov att gå i skola, förskola eller dagis. Föräldrar som inte lyder kan få böter upp till 7 500 euro (över 80 000 kronor), och kan bli anmälda till Socialen och förlora vårdnaden och sina föräldrarättigheter. Är ni positiv till att liknande vaccinationspolicy införs i EU’s alla länder eller anser ni att det ytterst är föräldrarna som själva får bestämma om deras barn ska vaccineras eller inte utan att staten inför hot och tvång?

Frank Nilsson:

Gula västarna: Vi är absolut i mot allt tvång i fråga om vaccinationer. Att spruta in aktiv smitta direkt i blodomloppet är en tveksam verksamhet i sig. Dessutom finns s.k. adjuvans i vaccinerna, som aluminium, formaldehyd och åtminstoner tidigare också kvicksilver. Adjuvansen ska ytterligare reta immunförsvaret, men har gett mycket svåra biverkningar som narkolepsi, autism, hjärnskador med mera.
.
Vår utgångspunkt är grundlagen, som erkänner människors rätt att bestämma över sin egen kropp och när det gäller barn är det föräldrarna som bestämmer, inte sjukvården eller politiker.

Michael Zazzio:

Den italienska lagstiftningen har jag personligen arbetat aktivt emot. Partiet Gula västarna kan aldrig acceptera någon form av tvångsmedicinering och då självfallet inte heller någon tvångsvaccinering. Tvångsvaccinering strider mot de mänskliga rättigheterna. Många vacciner skadar för övrigt fler än som skadas av sjukdomarna i sig. Mässlingsvaccinet skördar till exempel i USA 50-100 gånger fler liv än vad sjukdomen mässlingen gör. Partiet Gula västarna är således negativt inställt till att tvångsvaccinring införs inom EU.
.
I Sverige pågår det för tillfället vaccineringskampanjer som är mycket oetiska, eftersom de inte redovisar skadeverkningarna/riskerna. Vaccinationer ska inte heller få genomföras på skolorna, eftersom tvångsvaccinering har förekommit i den miljön. Vaccinering av barn ska endast få förekomma på vårdcentraler eller barnavårdscentraler och på föräldrarnas initiativ.
.
Sjukvården ska inte erbjuda vaccination eller informera om det utan att föräldrarna efterfrågar någon sådan. Något allmänt barnvaccinationsprogram ska inte förekomma och vaccinering ska inte tillåtas på barn under tre års ålder. Vacciner som innehåller kvicksilver, aluminium, natriumglutamat eller glyfosat ska inte få ges till personer under 18 år.


 • Gula västarnas program på 5 minuter >>> klicka här (hur många punkter uppfyller ”ditt parti”?)

.
Presentation av Gula västarnas EU-kandidater

.
Frank Nilsson

Frank Nilsson är pensionerad lärare, filosofie magister i naturvetenskapliga ämnen och matematik. Han har undervisat på grundskolans högstadium, gymnasiet och Komvux. Han är en av initiativtagarna till det nya partiet Folkhemmet Sverige och huvudförfattare till dess program. Den bärande linjen i programmet är försvaret av det nationella oberoendet, nej till EU och nej till Nato samt att Sverige ska säkerställa självförsörjningen av baslivsmedel i händelse av kris eller krig. Sverige måste även bygga upp ett starkt eget värnpliktsförsvar, tillämpa verklig neutralitet och alliansfrihet samt återuppbygga den välfärd som privatiseringsivern har raserat.

Frank är även en av initiativtagarna till partiet Gula västarna som nu ställer upp i EU-valet. Mycket av tankarna i Gula västarnas program bygger på tankarna i Folkhemmet Sveriges partiprogram. Folkhemmet Sverige ställer därför inte upp i EU-valet.

Frank har innan bildandet av dessa partier arbetat med hälsofrågor i 15 års tid och arbetar fortsatt aktivt mot livsmedelsindustrins sjukdomsframkallande kostråd och läkemedelsindustrins styrning av sjukvården. Frank har även varit med m att starta www.kostdemokrati.se som är ett ”Folkhälsouniversitet” på nätet som behandlar kost, hälsa, miljö och demokrati (bloggen om hälsokosten LCHF, receptet för frisk sjukvård). Frank har även via sin bok ”Istället för doping!” kost-coachat Björn Ferry till ett OS-guld i skidskytte >>> klicka här (detta är, förutom för dem som vill hålla sig friska, således även ett kostprogram för dem som vill prestera på topp).

Frank menar att vissa partiers påstådda strävan att ”omvandla EU inifrån” är ett lurendrejeri som är riktat mot väljarna. EU är en överstatlig organisation som hotar medlemsländernas suveränitet och nationella oberoende, och Sverige måste därför av ren självbevarelsedrift lämna EU så snart som möjligt.


.
Michael Zazzio

Michael Zazzio är legitimerad sjuksköterska, medicinsk forskare och driver sedan drygt 20 år en privatklinik för utredning och behandling av hörsel- och balansrubbningar. Han har arbetat inom sjukvården i nästan 40 år. Numera är han även chefredaktör för tidskriften 2000-Talets Vetenskap och samtidigt redaktör för tidningen Hälsofrihet som ges ut av National Health Federation Sweden.

Michael Zazzio arbetar för att mänskliga rättigheter ska slå igenom fullt ut. Han arbetar aktivt emot ovetenskaplighet inom hälso- och sjukvården, barnomsorgen och socialtjänsten samt på klimatområdet. Michael verkar numera även aktivt för att begränsa de ovetenskapliga klimatalarmisternas framfart, eftersom det inte finns några data som visar att vi skulle ha någon som helst global uppvärmning. Michael Zazzio avser att verka för att alla drivmedelsskatter och energiskatter tas bort i Sverige samt att utsläppsrätterna inom EU slopas. Dessa baseras inte på någon vetenskaplig grund när det gäller klimatet. En slopning av drivmedelsskatter och energiskatter skulle komma att få till följd att produktionen och konkurrenskraften ökar i de länder där detta lyckas. Att få igenom detta i Sverige ser Michael Zazzio som en självklarhet.

Michael Zazzio arbetar även aktivt för att begränsa spridandet av gifter och andra skadliga ämnen i luft, mark och vatten samt i vår föda. Michael Zazzios arbete är även inriktat på att begränsa olika former av strålning i vårt lufthav.

Vid sidan av det miljö- och hälsobaserade arbetet fokuserar Michael Zazzio även på det ekonomiska systemet, det orimliga skattetrycket och den alltför stora andel som offentlig förvaltning utgör av den totala arbetsstyrkan i vårt samhälle. EU-ekonomin är just nu hårt ansträngd, vilket har fått den europeiska centralbanken att trycka upp en ofantlig mängd sedlar, vilket på sikt kommer att leda till en ökande inflation och en minskad konkurrenskraft för EU-medlemsstaterna. EU:s valuta liksom alla andra valutor i världen baseras numera inte på några verkliga värden på så sätt som det var förr i tiden, när valutorna baserades på guld och/eller silver. För att kunna få en långsiktig ekonomisk stabilitet måste valutor börja baseras på guld och/eller silver och bankerna måste förbjudas att skapa temporär valuta genom sin utlåning.

Michael Zazzio vill även återinföra ett tjänstemannaansvar för offentliganställd personal samt för alla politiker med avseende på alla deras beslut och Michael Zazzio kommer även att aktivt arbeta för ett utträde ur EU – ett SWEXIT.


Gör din röst hörd

Varje röst är viktig då det nu också gäller att positionera sig inför riksdagsvalet 2022
– för dem som vill rädda vården, välfärden och tryggheten … demokratin, m.m.

Enkelt att rösta.

1) Tag en blank valsedel (som finns i alla vallokaler)
2) Skriv enligt nedan (ta med en fusklapp)

Svårare än så är det inte att effektivt protestera
mot en politik som nu sänker moder Svea.

På samma gång lägger du din röst på en politik
som stärker tryggheten och välfärden.

Riksdagspartiernas svar (om de har valt att svara) finns på 2000-
Talets Vetenskaps hemsida >>> http://www.2000tv.se/


APPENDIX

Uppdaterat 2019-05-24 kl 22.00 av 2000-Talets Vetenskap
.

LÄS PARTIERNAS SVAR PÅ 2000-TALETS VETENSKAPS FRÅGOR INFÖR EU VALET 2019!

I maj 2019 skickade Föreningen 2000-Talets Vetenskap ut sju aktuella frågor till samtliga cirka 50 partier som är registrerade till EU-valet 2019. Viss partier inkom med svar via mail, andra skickade inga svar alls, några inkom med svar i allra sista stund (idag) och ett parti hade bara ett svar som inte relaterade till någon fråga.

Majoriteten av de större partierna undkom dock inte våra frågor. Våra valbevakare begav sig nämligen ut till valstugorna, där kunskapen om hälsa och miljö ofta visade sig vara tämligen bristfällig eller ibland obefintlig. Vissa valarbetare uttryckte åsikter som gick stick i stäv med deras parti vilket framkommer i de inkomna svaren. Men detta kan naturligtvis dock ses som att vissa partier har utrymme för acceptans och är mindre toppstyrda.

Som ideell förening (både politisk och religiöst oberoende) har vi små resurser att genomföra sådana här bevakningar av våra politiker och makthavare och är helt beroende av våra medlemmar. Om du finner vårt arbete betydelsefullt tar vi tacksamt emot valfri donation till bankgiro nr 667 – 6308 eller till Swish.nr. 12 33 22 12 80. Ännu gladare blir vi om du blir medlem och sätter in 280 kr. Då får du även tidningen 2000-Talets Vetenskap som går ännu djupare i liknande frågor och förser dig med livsviktig kunskap om naturlig hälsa och komplementärmedicin.

Här skaffar du tidningen >>> http://www.2000tv.se/prenumerera/


Tidigare inlägg:
.

 • Nu kan du i EU-valet 26 maj tala om för våra politiker att …
  NU RÄCKER DET
  (maj 20, 2019) … klicka här
  .
 • Rösta för Sverige som suverän demokratisk nation! (maj 12, 2019) … klicka här
  .
 • Gula västarna i Sverige: Nu räcker det! (maj 9, 2019) … klicka här